Meddelandeflödet och datainnehållen är basedare på CEN:s (European Committee for Standardization) workshopavtal CWA 14729-2:2005.

Meddelanden skickas enligt xml (eXtensible Mark-up Language) syntakset.

En utväxlan innehåller endast ett meddelande.

Meddelanden måste motsvara de givan XML-specifikationerna. Data skickas alltid enligt Finska tullens definitioner. Om meddelandet innehåller ytterligare data som inte orsakar ett felmeddelande, behandlar Finska tullen meddelandet så som om de ytterligare uppgifterna inte varit med i meddelandet.

Klassdiagrammet och datainnehållen

Datum och tid anmäls innehållande information om tidszonen. Om en tidszon inte anmäls, antas finsk tid (EET/EEST). Datum och tid anges enligt specifikationerna för XML-standarden, som är baserade på ISO-standarden 8601. Till exempel:

2010-09-29
2012-02-29T12:30:05
1997-07-16T19:20:30.45+01:00

Ytterligare information on hur datum och tid ska anmälas kan hittas till exempel hittas på adressen: http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime.

Format

Uppgiftens typ och längd presenteras i kolumnen "Format". Koderna för de olika datatyperna är:

a alfabetisk
n numerisk
an alfanumerisk

Numret efter koden berättar uppgiftens maximala längd. Två punkter före längdens beteckning betyder att uppgiften inte har en bestämd längd, utan att den kan innehålla ett antal tecken upp till den anmälda mängden. Ett komma mellan två siffror betyder att decimaler används och det andra talet antalet decimaler. Till exempel:

an..35 alfanumerisk data upp till 35 tecken
a2 alfabetisk data 2 tecken
n..15,2 numerisk data upp till 15 tecken, inklusive maximalt två (flytande) decimaler
Framläggande (RDO)

Koderna för uppgifternas framläggande är:

R krävd
D beroende
O valfri

Numerisk data är alltid positivt, inget plus-märke (+) skickas. Punkt eller komma kan användas som decimalseparator, Finska tullen använder komma. Inledande nollor kan användas, de används inte av Finska tullen.